Rah, rah, ah, ah, ah, roma, roma, ma

Bad Romance — Lady Gaga